ARC Malton Open Day: Horses to Follow

Thinking of paying a visit to ARC Malton Open Day but not sure where to start?…